ویژگیهای ادبی و پیکر نگاری در نقوش هنری سنگ های دوره ساسانی

معاونت پژوهش برگزار می کند

ویژگیهای ادبی و پیکر نگاری در نقوش هنری سنگ های دوره ساسانی

سخنرانی علمی با موضوع:
ویژگیهای ادبی و پیکر نگاری در نقوش هنری سنگهای دوره ساسانی،
Iconographic and stylistic features in the art of Sassanian rock reliefs
توسط: پروفسور کالیِری (از دانشگاه بولونیا ایتالیا) و دکتر عسکری چاوردی (از دانشگاه شیراز)
زمان: دوشنبه ۲۳مهر، ساعت ۱۴تا۱۵:۳۰
مکان: مدرسه اسلامی هنر، طبقه ۶، سالن جلسات

مدرسه اسلامی هنر
۲۳ مهر ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
پژوهشسخنرانی علمی