بررسی امکانِ رمانِ دینی

پنجاه و نهمین نشست تخصصی دراماتورژی قرآن کریم

بررسی امکانِ رمانِ دینی

پنجاه و نهمین نشست  تخصصی دراماتورژی قرآن کریم
موضوع:  "امکانِ رمانِ دینی در سایه ی ارتباطِ نبی و نویسنده با تکیه بر قرآن"
با حضور: آقای ابراهیم اکبری دیزگاه
محتوای نشست:  از آنجایی که نویسنده هم مثلِ نبی  "خبر" می آورد و جانِ مردم را تازه می کند، طراوات می بخشد و زنده می کند؛ می تواند مظهرِ اسم جلاله محیی باشد از این رهگذر نویسنده ی دیندار می تواند به دست و دهانِ نبی خیره شود و شبیه او شود و نور دهد.
در این مجلس بر آنیم چند و چون این مناسبت را در مصحفِ شریف گفت و گو کنیم.

مدرسه اسلامی هنر
۱ آذر ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
دراماتورژیرمان دینی