جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری جناب ابراهیم بازرگانی

جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری جناب ابراهیم بازرگانی


جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری حکمت هنر دینی با عنوان «ساحت‌های شعر و نسبت آن با حقیقت» به پژوهش آقای ابراهیم بازرگانی و به راهنمایی و مشاوره آقایان دکتر احد فرامرز قراملکی  و استاد احمد شهدادی برگزار شد.

چکیده پایان‌نامه:
شناخت دغدغه‌ای است همزاد انسان. از روزگاران دیرین، انسان در تکاپو است تا خود و جهان را بشناسد و نسبتش را با غیر دریابد. مسئله چیستی شناخت و ابزارهای آن نیز به دنبال این دغدغه ظهور می‌کنند. از زمان تدوین اندیشه‌های فلسفی تاکنون این مسئله و پاسخ به آن قابل پی‌جویی است. از جمله مسائلی که در حوزه شناخت‌شناسی از یک سو و هنر از سوی دیگر مطرح می‌شود شناختی بودن شعر و نسبت آن با حقیقت است. در سنّت فکری مسلمانان برهان تنها راه شناخت تلقی می‌شود و امور غیربرهانی از حقیقت فاصله می‌گیرند. در نتیجه شعر هم که روش غیربرهانی است ویژگی شناختی پیدا نمی‌کند و صرفاً به جنبه تحریکی بودن آن تأکید می‌شود. این پایان نامه مسئله حقیقت‌نما بودن شعر را در پرتو آرای فیلسوفان مسلمان بررسی می‌کند. پس أولاً چیستی شعر را پاسخ ‌می‌دهد و سپس به این پرسش می‌پردازد که آیا میان شعر و حقیقت نسبتی برقرار است؟ و نهایتاً مشخص می‌کند کدام عامل شعر را حقیقت‌نما می‌کند؟

روش پژوهش بر پایه پرسش‌های مطرح، تحلیل، توصیف و تبیین است. دو پرسش نخست بر اساس تحلیل و توصیف آرای فیلسوفان و منتقدان ادبی پاسخ داده می‌شود و پرسش سوم بر اساس داده های به دست آمده در پاسخ به پرسش‌های اول و دوم تبیین می‌شود. نتیجه پژوهش آن است که 1) شعر سخنی مخیل است. 2) شعر نسبت محاکاتی با حقیقت دارد که خود نوعی شناخت محدود و مشروط است و 3) محاکات عاملی است که شعر را حقیقت‌نما می‌کند.

مدرسه اسلامی هنر
۲۴ دی ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
دفاعپایان نامهدکتری
نوشته های مرتبط
جلسه دفاع کارشناسی ارشد:باموضوع بررسی مبانی حکمی کتابت قرآن نزد سنت گرایان در آثار احمد نیریزی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع کارشناسی ارشد:باموضوع بررسی مبانی حکمی کتابت قرآن نزد سنت گرایان در آثار احمد نیریزی
جلسه دفاع کارشناسی ارشد:باموضوع بررسی مبانی حکمی کتابت قرآن نزد سنت گرایان در آثار احمد نیریزی
بررسی تجربه زیبا شناختی در مثنوی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد
بررسی تجربه زیبا شناختی در مثنوی
بررسی تجربه زیبا شناختی در مثنوی
جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری جناب علی رازی‌زاده
جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری جناب علی رازی‌زاده
جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری حکمت هنر دینی با عنوان «نظریه حضور و ظرفیت های آن در خلق فضای دینی در بازی های رایانه ای» به پژوهش آقای علی رازی زاده و به راهنمایی و مشاوره آقایان دکتر حسن بلخاری، دکتر محمد عارف و استاد منصور براهیمی برگزار شد.
جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری جناب مهدی امینی
جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری جناب مهدی امینی
جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری حکمت هنر دینی با عنوان «فرآیند ادراک حسی زیبایی مبتنی بر آراء ملاصدرا» به پژوهش آقای مهدی امینی و به راهنمایی و مشاوره آقایان دکتر محمد فنایی اشکوری و دکتر عبدالله فتحی برگزار شد.