جلسه دفاع کارشناسی ارشد:باموضوع بررسی مبانی حکمی کتابت قرآن نزد سنت گرایان در آثار احمد نیریزی

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع کارشناسی ارشد:باموضوع بررسی مبانی حکمی کتابت قرآن نزد سنت گرایان در آثار احمد نیریزی

جلسه دفاع کارشناسی ارشد رشته حکمت هنر اسلامی
ارائه: آقای احمد خان بابایی
استاد راهنما: دکتر سید عبدالمجید حسینی دستجردی
استاد مشاور: دکتر مهدی صحرا گرد
استاد داور: دکتر ابراهیم بازرگانی
یکشنبه 16 دی ماه ساعت 10 صبح

مدرسه اسلامی هنر
۱۲ دی ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
جلسهدفاع_کارشناسی_ارشد