نشست علمی

هنر معاصر ایران؛ رویدادها و روندها

نشست علمی "هنر معاصر ایران؛ رویدادها و روندها" در مدرسه اسلامی هنر برگزار شد.
دکتر محمدرضا مریدی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران در این نشست که از ساعت 10:30 تا 12:15 برپا بود، به ارائه بحثی جامعه شناختی در باب هنر معاصر ایران پرداخت.
وی در ابتدا با اشاره به رویکرد تاریخی و تمدّنی به هنرهای پیشامدرن اسلامی، خصیصه مباحث مربوط به هنرهای مدرن و معاصر جهان اسلام را بررسی آنها از منظر صرفا سیاسی دانست.
این محقق جامعه شناسی هنر سپس به سراغ تبیین تفاوت هنر مدرن با هنر معاصر رفت و شاخصه هنر مدرن را تسلط بر زمان دانست که در مقابل آن، هنر معاصر به شاخصه مکان توجه کرده است.
ایشان در توضیح شاخصه هنر مدرن، به شرح این مطلب پرداخت که هنرهای پیشامدرن در یک سیر و تامل زمان دار، به خلق و عرضه می رسیدند، اما هنرمند مدرن در پی خلق در لحظه و بی زمان کردن اثر خویش بوده است. 
در حالیکه هنر معاصر به دنبال شرایط جهانی سازی (globalization) شکل گرفته که میخواسته مکان مندی و محلی بودن (localization) را در دل جهانی سازی برجسته سازد. محلیت هایی که نه صرفا برپایه جغرافیای سیاسی، بلکه عمدتا براساس جغرافیای زبانی و فرهنگی ملل شکل میگیرند و ممکن است در بسیاری موارد، متضاد با جغرافیای سیاسی و اتوریته دولتها باشد.
این استاد دانشگاه هنر تهران در ادامه به شراییط ماقبل جهانی سازی (globalization) اشاره کرد که هنوز اینترنت و امکانات تکنولوژی دیجیتال و فضای مجازی به وجود نیامده و آثار هنری همچنان از طریق انحصار دولتها معرفی و عرضه می شدند. وی که از این شرایط دولت محور با عنوان شرایط international یاد می کرد، وضعیت معاصر را به دلیل امکان آزادی هنرمندان در تولید و عرضه آثار از طریق فضای مجازی و اینترنت، وضعیتی متکثّر معرفی کرد که در برابر جهانی سازی قد برافراشته است و ویژگی ای محلی و مکانی دارد.
دکتر مریدی در انتها به تلاش ترکیه برای محوریت در هنرهای سنتی جهان اسلام و تلاش امارات برای محوریت در هنرهای مدرن و معاصر جهان اسلام اشاره کرد که از ایران در حالی که سعی میکند صرفا در برخی هنرهای سیاسی (مثل هنر مقاومت) محوریت یابد، پیشی گرفته اند.
نشست علمی هنر معاصر ایران با پرسش و پاسخ اساتید و دانشجویان مدرسه اسلامی هنر به پایان رسید.

مدرسه اسلامی هنر
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
نشست علمی هنرمعاصر