همایش ملی قرآن و هنر

شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن

دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن" خواهند پرداخت

مدرسه اسلامی هنر
۹ اسفند ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
قرآن هنر