همایش ملی قرآن و هنر

خلق و درک هنر در چارچوب معنایی قرآن

دکتر علیرضا قائمی نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "خلق و درک هنر در چارچوب معنایی قرآن" خواهند پرداخت

مدرسه اسلامی هنر
۹ اسفند ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
قرآنوهنر