همایش ملی قرآن و هنر

تحلیل تحولات فرمی در خوشنویسی قرآن

استاد علیرضا هاشمی نژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان و استاد خوشنویسی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "تحلیل تحولات فرمی در خوشنویسی قرآن" خواهند پرداخت

مدرسه اسلامی هنر
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
قرآن هنر