همایش ملی قرآن و هنر

ساز و کار روایت در قرآن؛ نماد و نه نشانه

استاد علی عباسی
استاد تمام دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "ساز و کار روایت در قرآن؛ نماد و نه نشانه " خواهند پرداخت

مدرسه اسلامی هنر
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
قرآن هنر