ششمین نشست نقد داستان

نقد داستان طلاب

ششمین نشست نقد داستان

ششمین نشست نقد داستان:
پل جغاتو
نوشته 
مجید محبوبی
منتقدان:
زهره عارفی
علی مهر
دوشنبه سیزدهم اسفند97

مدرسه اسلامی هنر
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
داستان طلاب