پایان نامه رشته حکمت هنر اسلامی

ررسی نگاره های معراج نامه

پایان نامه رشته حکمت هنر اسلامی

پایان نامه رشته حکمت هنر اسلامی

ارائه: خانم زهرا جعفری
راهنما: دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
مشاور: سرکار خانم مونا میرجلیلی مهنا
داور: آقای سید محسن موسوی
عنوان پایان نامه: بررسی نگاره های معراج نامه میرحیدر بر اساس هفت مضمون حکمی از مثنوی مولانا
چهار شنبه  26 تیر ساعت 10
مکان: سالن جلسات مدرسه اسلامی هنر

 

مدرسه اسلامی هنر
۲۵ تیر ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
پایان نامهارشدحکمتهنراسلامی