زیبایی شناسی استعاره در قرآن

جلسه دفاع پایان نامه ارشد رشته فلسفه هنر

زیبایی شناسی استعاره در قرآن

جلسه دفاع پایان نامه ارشد رشته فلسفه هنر

باموضوع: زیبایی شناسی استعاره در قرآن بر اساس نظریه استعاره ی مفهومی

استاد راهنما: دکتر سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)

ارائه:  سید عباس حقایقی

استاد مشاور: دکتر ابراهیم بازرگانی

استاد داور: دکتر علیرضا قائمی نیا

زمان: پنج شنبه 10/5/1398

ساعت 8 صبح

مکان : سالن جلسات

مدرسه اسلامی هنر
۷ امرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
دفاعپایاننامهارشد