اولین نشست تخصصی دین و داستان

معاونت آموزش آزاد برگزار می‌کند:

اولین نشست تخصصی دین و داستان

مدرسه اسلامی هنر
۱۰ دی ۱۳۹۶
نشست تخصصیدین و داستانداستان نویسیآموزش آزادحسین فتاحی