کارگاه لذت نوشتن

معاونت آموزش آزاد برگزار می‌کند:

کارگاه لذت نوشتن

مدرسه اسلامی هنر
۷ دی ۱۳۹۶
آموزش آزاد نگارشداستان نویسیکارگاهراضیه تجار