دراماتوروژی قصه‌های قرآنی برای نگارش بازی‌نامه

مدرسه دراماتوروژی قرآن کریم برگزار می‌کند:

دراماتوروژی قصه‌های قرآنی برای نگارش بازی‌نامه

مدرسه اسلامی هنر
۳۰ آذر ۱۳۹۶
نشست علمیدراماتوروژی قرآن کریم قصه های قرآنیعلی رازی زاده