نگارش دراماتوروژی، از مضمون قرآنی تا طرح

سلسله نشست های دراماتوروژی قرآن کریم

نگارش دراماتوروژی، از مضمون قرآنی تا طرح

مدرسه اسلامی هنر
۳۰ آذر ۱۳۹۶
دراماتوروژینشست علمیقرآن کریم