جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری جناب مهدی امینی

جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری جناب مهدی امینی

 

جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری حکمت هنر دینی با عنوان «فرآیند ادراک حسی زیبایی مبتنی بر آراء ملاصدرا» به پژوهش آقای مهدی امینی و به راهنمایی و مشاوره آقایان دکتر محمد فنایی اشکوری و دکتر عبدالله فتحی در تاریخ 28 خرداد 1397 برگزار شد.

در این جلسه آقای مهدی امینی نظریه خود را مطرح نمود که مورد گفت‌وگو میان ارزیابان و هیئت راهنمایی قرار گرفت.
در نهایت آقای امینی با نمره عالی موفق به کسب رتبه دکتری گردید. 

 

چکیده نظریه:

پژوهش آقای امینی به دنبال آن است که چگونگی فرآیند ادراک حسی و لوازم آن را دریافته، فرآیند حضور صورت متجلی زیبایی در اجسام مادی یا ابدان را در قوای حسی انسان مشخص کند. این مسئله از دیدگاه دکتر امینی حیثیت توصیفی صرف ندارد؛ چرا که صدرالمتالهین در مقام بررسی زیبایی نبوده است. در نتیجه نویسنده را با چالش پژوهشی نوآورانه مواجه می‌کند. در نتیجه کار، پژوهشگر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی پیش می‌رود زیبایی را به مثابه امر وجودی در می‌یابد که می‌توان ممیزات آن را در هر مرتبه به کمک مفاهیم معقول تعیین کرد. با توصیف مبانی شناخت و مولفه های ادراک حسی از یک سو و تحلیل آن دو از سوی دیگر ممکن است چارچوب روشنی از تعامل قوای شناخت حسی با یکدیگر و مجموع آنها با نفس و عقل را به دست آورد. 

مدرسه اسلامی هنر
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ گزارش
پایان‌ نامهدکتریمهدی امینیحکمت هنرهای دینیدانشجویاندانش‌آموختگان