جلسه دفاع پایان نامه دکتری

جلسه دفاع پایان نامه دکتری

جلسه دفاع پایان نامه دکتری"تحلیل جنبه شناختی فیلم با بهره گیری ازنظریه ادراک ابن سینا"

جلسه دفاع پایان نامه دکتری (جناب آقای جواد امین خندقی) برگزار می شود

با عنوان: تحلیل جنبه ی شناختی فیلم با بهره گیری از نظریه ی ادراک ابن سینا

یک شنبه 18 شهریور ساعت 5 عصر

مدرسه اسلامی هنر
۱۴ مهر ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها