سال نو مبارک!

بهارست آن، بهار است آن و یا روی نگارست آن
درخت از باد می‌رقصد که هم وقت بهار است آن

بهار با بهشت گل سرخ، با نوازش باران بر برگ زنبق ها و لادن ها، با کلمات معنوی رنگ از راه می‌رسد و روی همه پنجره های بسته شهر بهجت شعر می‌پاشد.
در چنین رستاخیز مینوی خرامانی که گیسوی گل به دست نسیم می‌شکند، ما نیز نام مهربان خداوند را به تماشا ترانه کنیم، جان خود را در نماز نگاه جاودانه کنیم. 

چون سوسن و گل ز خویش بیرون آئیم
چون آب روان دویم از باغ به باغ

مدرسه اسلامی هنر، طلوع برکت بخش بهاران و سال و روز نو را به شما فرهیخته ارجمند شادباش می‌گوید و از خداوند مهربان برایتان بهروزی و پیروزی می‌خواهد.

با درود فراوان

 

مدرسه اسلامی هنر
۲۹ اسفند ۱۳۹۶

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد