معاونت اداری مالی

معاون اداری مالی:

عبدالحسین نورالدینی ساری

 

مسئول خدمات و پشتیبانی:

علی مظلومی

 

حسابدار:

حسن مرادی کاوه

 

حسابدار:

سید محمد ابراهیمی

مدرسه اسلامی هنر
۱۶ مهر ۱۳۹۷

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد