معاونت اداری مالی

معاون اداری مالی:

عبدالحسین نورالدینی ساری

 

مسئول حسابداری:

سیدمحمد ابراهیمی

 

 

مدرسه اسلامی هنر
۱۵ دی ۱۳۹۸

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد