معاونت اداری مالی

معاون اداری مالی:

عبدالحسین نورالدینی ساری

 

مسئول حسابداری:

سیدمحمد ابراهیمی

 

مسئول خدمات و پشتیبانی:

سید محمدحسین ساداتی کرمی

مدرسه اسلامی هنر
۱۷ خرداد ۱۳۹۹

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد