ارتباط با ما

 

  • نشانی: قم، بلوار هنرستان (بسیج) نبش کوچه 20، مدرسه اسلامی هنر

  • پست الکترونیکی: info@isoa.ir

  • تلفن مرکزی: 02537830782 

  • دورنگار: 02537838500

  • کد پستی: 3715834616

  • صندوق پستی: 1169-37135

 

 

مدرسه اسلامی هنر
۴ دی ۱۳۹۶

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد