همایش: کتابت قرآن کریم؛ پیشینه، حکمت و نگارش

معرفی:

"مدرسه‌ی اسلامى هنر" نخستين مؤسسه‌ی آموزشى‌پژوهشى برآمده از حوزه‌ی علميه است كه در قلمرو دين و هنر براى پرورش طلاب با رويكرد تربيتى و صبغه دينى، جهت تبيين مبانى تفكر دينى در هنر و نيز آموزش‌هاى نظرى و عملى در باب هنر تأسيس شده است. اين مؤسسه در عرصه‌هاى فكرى داخلى و خارجى (حوزوى و دانشگاهى) با ايجاد محيطى پويا و انديشه‌ساز و با الهام از سنت علمى و سلوك عملى حوزه و استفاده از جديدترين شيوههاى علمى جهت دست‌يابى به مكتب هنرى اسلام بر اساس آموزههای مکتب اهل بیت (علیهم السلام) مشغول فعاليت است.

هنر آسمانی خوشنویسی و خوشنویسی خطوط قرآنی، به عنوان قدیمیترین هنر اسلامی به عنوان هدف، برای مدرسه اسلامی هنر قرار گرفت، تا با عنایت الهی و همیاری و هماندیشی خوشنویسان و دلسوزان این عرصه گامی نو در عرصه توسعه خطوط قرآنی به وقوع بپیوندد.

بدین سبب در وهله اول مدرسه اسلامی هنر همایش کتابت قرآن کریم را برگزار خواهد نمود تا در مراحل آتی با مشارکت و همراهی جامعه خوشنویسی گامهای بلندتری را در عرصه فعالیتهای قرآنی بردارد.

مدرسه اسلامی هنر
۲۳ اسفند ۱۳۹۷

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد