آموزش آزاد

 

آموزش مجازی

 

فیلمنامه نویسی مقدماتی                       

                 فیلمنامه نویسی مقدماتی                                           فیلمنامه نویسی پیشرفته                 

   تدوین

                                

مقاله نویسی مقدماتی                                             مقاله نویسی پیشرفته

مستندسازی پیشرفته

           

نویسندگی خلاق مقدماتی                           نویسندگی خلاق پیشرفته

 

نگارش خلاق فیلمنامه

 

مدرسه اسلامی هنر
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد