فهرست

دانشجوی گرامی ابتدا مصوبات مرتبط با ميانگين مندرج در جدول ذيل را مطالعه فرمایید سپس در انتهای همین صفحه نمره خود را با استفاده از کد دانشجویی ملاحظه کنید:

نتايج آزمون جامع بهمن 1399

 

میانگین نمراتنمرات درس اختیارینمرات درس عرفاننمرات درس سنت گراییشماره دانشجوئی
16/5181220971426008
18181818/5961416002
18181818971416001
18/518/52018962416008
17/5201815962416004
16/83181814/5971416007
11/515614/5971426009
17201813962416005
16191811962416007
1418186962416006
1214/5184962416009

دانشجوی گرامی ابتدا آیین‌­نامه آزمون جامع را مطالعه فرمایید سپس در انتهای همین صفحه نمره خود را با استفاده از کد دانشجویی ملاحظه کنید:

 

الف. معافیت از آزمون جامع به شکل سابق اجرا میشود(دو مقاله علمی پژوهشی مورد تایید گروه)

ب. آزمون جامع به شکل کتبی و مصاحبه علمی برگزار می­شود.

ج. کسانی که در آزمون کتبی معدل بالای 18 کسب کرده باشند از مصاحبه علمی معاف می باشند.

د. اگر میانگین کتبی بین 15 و 18 باشد به مصاحبه دعوت می­شود.

ر. اگر میانگین کتبی کمتر از 15 باشد باید مجددأ در آزمون شرکت کند.

تبصره: کسانی که در برخی دروس نمره بالای 16 داشته باشند نیاز به شرکت مجدد در همان درس ندارند.

س. منبع مشخصی برای مصاحبه علمی نیست.

ص. مصاحبه علمی با حضور 5 نفر برگذار می شود:

* مدیر گروه.

* رئیس دانشکده یا نماینده آن.

* دو نفر از اساتید با مرتبه استادیاری به انتخاب مدیر گروه.

* نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه.

ط. تجدید نظر در آزمون جامع وجود ندارد.

ع. شرکت برای بیش از 2 بار در آزمون جامع منوط به تأیید شورای بررسی موارد خاص است.

ف. مدیر گروه ملزم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد ترم بعد، نمرات هر دانشجو را به صورت مجزا در قالب صورتجلسه به معاونت معاونت آموزشی ارسال کند.

 

میانگین نمرات نمرات درس اختیاری نمرات درس عرفان نمرات درس سنت گرایی شماره دانشجوئی
16/5 18 12 20 971426008
18 18 18 18/5 961416002
18 18 18 18 971416001
18/5 18/5 20 18 962416008
17/5 20 18 15 962416004
    18 14/5 971416007
11/5 15 6 14/5 971426009
17 20 18 13 962416005
16 19 18 11 962416007
14 18 18 6 962416006
12 14/5 18 4 962416009