دوره‌های آنلاین (ضبط شده)

سینما

777 هزار تومان
915 هزار تومان
1 میلیون و 137 هزار تومان
987 هزار تومان
۵,۵۲۶,۰۰۰ تومان
4 میلیون و 144 هزار تومان
۱,۶۹۲,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 269 هزار تومان
۲,۱۲۴,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 593 هزار تومان
۲,۴۲۷,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 820 هزار تومان

ادبیات داستانی

1 میلیون و 134 هزار تومان
1 میلیون و 170 هزار تومان
1 میلیون و 524 هزار تومان
1 میلیون و 50 هزار تومان
1 میلیون و 474 هزار تومان
707 هزار تومان
1 میلیون و 351 هزار تومان
675 هزار تومان
1 میلیون و 321 هزار تومان
1 میلیون و 372 هزار تومان
1 میلیون و 182 هزار تومان
795 هزار تومان
825 هزار تومان
۲,۳۶۴,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 773 هزار تومان
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 188 هزار تومان
۱,۹۰۲,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 426 هزار تومان
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 305 هزار تومان
۱,۵۰۲,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 126 هزار تومان

ادبیات نمایشی

1 میلیون و 17 هزار تومان
1 میلیون و 35 هزار تومان
777 هزار تومان
۱,۴۹۴,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 120 هزار تومان

ادبیات کلاسیک

1 میلیون و 107 هزار تومان
۴,۱۳۴,۰۰۰ تومان
3 میلیون و 100 هزار تومان
۱,۵۵۴,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 165 هزار تومان

رسانه و تولید محتوا

1 میلیون و 482 هزار تومان
1 میلیون و 290 هزار تومان
927 هزار تومان
1 میلیون و 167 هزار تومان
867 هزار تومان
957 هزار تومان
957 هزار تومان
1 میلیون و 5 هزار تومان
957 هزار تومان

ویراستاری

1 میلیون و 275 هزار تومان
1 میلیون و 647 هزار تومان
۲,۹۲۲,۰۰۰ تومان
2 میلیون و 191 هزار تومان
۱,۱۶۴,۰۰۰ تومان
873 هزار تومان

طراحی و گرافیک

2 میلیون و 85 هزار تومان
1 میلیون و 227 هزار تومان
1 میلیون و 779 هزار تومان
1 میلیون و 912 هزار تومان
997 هزار تومان
897 هزار تومان
927 هزار تومان
807 هزار تومان
۱,۸۲۴,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 368 هزار تومان

عکاسی

987 هزار تومان
1 میلیون و 107 هزار تومان
600 هزار تومان
750 هزار تومان

انیمیشن

1 میلیون و 737 هزار تومان
1 میلیون و 797 هزار تومان

خوشنویسی

777 هزار تومان
807 هزار تومان
837 هزار تومان
867 هزار تومان
۳,۲۸۸,۰۰۰ تومان
2 میلیون و 466 هزار تومان

گویندگی

717 هزار تومان
675 هزار تومان
۱,۳۹۲,۰۰۰ تومان
1 میلیون و 44 هزار تومان

معماری

807 هزار تومان