رزومه
سوابق تدریس
دوره‌های متعدد فیلم نامه، داستان نویسی و پرورش خالقیت در کانون مساجد قم
دوره‌های آشنایی با سینما و داستان، در دبیرستان شهید قدوسی
دوره‌ی مجازی فیلم‌نامه نویسی مقدماتی، در مدرسه‌ی تخصصی ادبیات بارش