کتابخانه مدرسه اسلامی هنر

کتابخانه تخصصی دین و هنر

راه‌انـدازی کتابخانـه‌ای غنـی، جامـع، بـه‌روز و دارای منابـع دسـته اول در زمینـه‌ی هنـر و مباحـث مربـوط بـه آن، از ابتـدای تأسـیس مدرسـه‌ی اسـلامی هنـر از اولویت‌هـای پژوهشـی مجموعـه بـوده اسـت. ایـن کتابخانـه در راسـتای پاسـخگویی بـه نیازهـای پژوهشـی و مطالعاتـی دانشـجویان فلسـفه و حکمـت هنـر و همچنیـن طـلاب هنرجوی دوره‌هــای آمــوزش آزاد، راه‌انــدازی و تجهیــز شــده اســت و هــم اکنــون دارای حــدود چهـل هـزار جلـد کتـاب فارسـی و عربـی و همچنیـن دو هـزار جلـد کتـاب التیـن در موضوعـات مرتبـط بـا هنـر و حکمـت هنـر اسـت.

برنامه‌های آتی کتابخانه عبارت‌اند از:

  1. تجهیز کتابخانه به نسخه‌های دست‌نوشته اصلی هنری
  2. تقویت فهرست متون لاتین به منظور پاسخگویی به نیازهای محققان و اساتید
  3. جمع آوری و سازماندهی بیش از 30000 کتاب الکترونیکی
  4. برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب
  5. جمع آوری پایان نامه ها