منتخب آثار هنرجویان</br>کارگاه عکاسی پیشرفته</br>زمستان 1401

منتخب آثار هنرجویان</br>کارگاه عکاسی پیشرفته</br>زمستان 1401

آنچه مشاهده می‌کنید حاصل ذوق و کوشش هنرجویان عکاسی مدرسه اسلامی هنر، پس از گذراندن دو دورهٔ مقدماتی و پیشرفته زیر نظر استاد مهدی طاهری است. آثار منتخب هنرجو اعظم مومنیان آثار