دوره‌های آنلاین (ضبط شده)

سینما

۲۵۹,۰۰۰ تومان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۳۷۹,۰۰۰ تومان

۳۲۹,۰۰۰ تومان

۹۷۵,۰۰۰ تومان

۴۱۹,۰۰۰ تومان

۵۳۱,۰۰۰ تومان

۶۰۶,۷۵۰ تومان

ادبیات داستانی

۳۹۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۲۸۹,۰۰۰ تومان

۲۱۹,۰۰۰ تومان

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۳۱۵,۰۰۰ تومان

۲۶۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۵۹۱,۰۰۰ تومان

۳۹۶,۰۰۰ تومان

۴۷۵,۵۰۰ تومان

۴۳۵,۰۰۰ تومان

۳۱۴,۲۵۰ تومان

ادبیات نمایشی

۲۵۹,۰۰۰ تومان

۳۷۳,۵۰۰ تومان

ادبیات کلاسیک

رسانه و تولید محتوا

۳۰۹,۰۰۰ تومان

۳۸۹,۰۰۰ تومان

۲۸۹,۰۰۰ تومان

۳۱۹,۰۰۰ تومان

۳۱۹,۰۰۰ تومان

۳۱۹,۰۰۰ تومان

ویراستاری

۷۳۰,۵۰۰ تومان

۲۹۱,۰۰۰ تومان

طراحی و گرافیک

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۱۷۴,۰۰۰ تومان

۱۸۸,۰۰۰ تومان

۳۳۵,۰۰۰ تومان

۲۹۹,۰۰۰ تومان

۳۰۹,۰۰۰ تومان

۲۶۹,۰۰۰ تومان

۴۵۶,۰۰۰ تومان

عکاسی

۳۲۹,۰۰۰ تومان

۳۶۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۰۰۰ تومان

انیمیشن

خوشنویسی

۲۵۹,۰۰۰ تومان

۲۶۹,۰۰۰ تومان

۲۷۹,۰۰۰ تومان

۲۸۹,۰۰۰ تومان

۸۲۲,۰۰۰ تومان

گویندگی

۲۳۹,۰۰۰ تومان

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۳۴۸,۰۰۰ تومان

معماری

۲۶۹,۰۰۰ تومان