نویسندگی حمید بابایی
حمید بابایی نویسنده، دانش‌آموختۀ مهندسی معدن و کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر است. او فعالیت ادبی خود را از سال 79 آغاز کرد و چندی از داستان‌‌های کوتاه و نقدهای او در نشریات مختلف و مطبوعات به چاپ رسیده است. وی موفق شد در سال 88 در بخش داستان مسابقات ملی قرآن دانشجویی عنوان چهارم را کسب کند. کتاب‌های «پیاده»، «خاک‌سفید» و «رودخانۀ ماهی و نهنگ» از آثار اوست.