ویراستاری مهدی صالحی
رزومه آثار عصر داستان (وابسته به بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان) کلاه جادویی و مجسمه مسی علم زور: ارتباط پژوهی و جنگ روانی ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۰ ماهیگیری یادش بده، انتشارات نشر شهر چرتکه خانوادگی، انتشارات نشر شهر اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی چالش با فیلسوف فلسفه در روزگار فروبستگی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی سوابق اجرایی / هنری دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی