رزومه
تحصیلات
کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر تهران
کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران