روایت نویسی مکرمه شوشتری

نویسندۀ کودک و نوجوان عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان است. رمان کودک «دختر مودرختی»، داستان کودک «غصه‌ها را باید خورد»، مجموعۀ سه جلدی «ماهی»، دو جلد از «بازآفرینی سیری در تاریخ هنر ایران» برای نوجوان و دو کتاب از مجموعۀ «می‌خواهید چه کاره شوید؟» را پروندۀ نویسندگی‌اش دارد. همچنین عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ ادبی، فرهنگی و هنری ناداستان است.

مکرمه شوشتری سه دوره روایت‌نویسی را در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در مدرسه اسلامی هنر برگزار کرده است.