تالار نمایش و سینمای آیه

سینما آیه

مدرســه اسـلامی هنــر در ســال 1394 بــا همــکاری و حمایــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، اقــدام بــه راه انــدازی تنهــا ســینمای تخصصــی قــم بــرای اســتفاده طــلاب و اســاتید حــوزه علمیــه و خانــواده محتــرم ایشــان و عمــوم علاقه‌منــدان ســینما نمــوده اســت. ایــن ســالن نمایــش فیلــم کــه مجهــز بــه سیسـتم هـای پیشـرفته پخـش دیجیتـال و دالبـی اسـت و قابلیـت نمایـش تمـام آثـار در حـال اکـران کشـور را دارد، بـا هـدف ایجـاد فضـای امـن، سـالم و اسـلامی بـرای حضـور همـراه بـا آرامـش خانـواده هـای طـلاب و اسـاتید و نیـز آشـنایی ایـن قشـر نخبـه جامعـه بـا آثـار سـینمایی ارزشـمند و فاخـر جمهـوری اسـلامی تاسـیس شـده اسـت.

سالن سینما آیه

در طـی ایـن مـدت عـلاوه بـر نمایش عمـده فیلم‌هـای ســینمایی تولیــد شــده در ایــن ســال‌ها بــا موضوعــات: دفــاع مقــدس، تاریــخ زندگــی پیامبــر(ص)، انقــلاب اســلامی و جریــان مقاومــت اســلامی، آســیب‌های اجتماعــی و فرهنگــی و آثــار طنــز، اکــران فیلــم هــای برگزیــده جشــنواره فیلــم فجــر و جشــنواره کــودک و نوجــوان، برگــزاری کارگاه‌هــای نمایـش و نقـد تخصصـی فیلـم و اجـرای منظـم نمایشـنامه خوانـی آیینـی از دیگـر برنامـه هـای ایـن سـالن بـوده اسـت.