کودک خوش کتاب منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی‌زاده شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری خوانده، اما از یک جایی تصمیم گرفته کار مهندسی را رها کند و برود سراغ مطبوعات. او در مجله‌هایی مثل «همشهری بچه‌ها» و «همشهری جوان» فعالیت کرده و در نشر کتاب پارک کتاب‌هایی مثل این چیه؟ نی نی اولین کلمۀ هر بچۀ بابا و مامان همه چیزه را ترجمه و دنیا از آن ور را نوشته است.مصطفی زاده در برنامۀ کتاب باز و در صفحۀ اینستاگرامش به معرفی کتاب کودک برای مادران و بچه‌ها می‌پردازد و دوره‌هایی را هم در این زمینه برگزار کرده است.منصوره مصطفی‌زاده دورۀ کودک خوش کتاب را در مدرسه اسلامی هنر برگزار کرده است.