پرونده دومین دوره همایش بین المللی کتابت قرآن کریم