رضا مؤمنی در سوابق کاری‌اش برگزاری بیش از 500 ساعت آموزش و ساخت بیش از 500 دقیقه انیمیشن را ثبت کرده است. او نویسنده و کارگردان سریال انیمیشن بگو مگو (۱۶ قسمت تا کنون)، سریال انیمیشن اسگپ (۱۰ قسمت)، سریال انیمیشن پخملستون (۱۷ قسمت)، سریال انیمیشن چگونه وهابی شویم (۱۰ قسمت)، سریال انیمیشن شیمبالا (۵ قسمت) است.

مؤمنی در جشنوارۀ هنر آسمانی رتبۀ دوم انیمیشن را آورده است.