ویراستاری ابوالفضل طریقه دار

رزومه

تحصیلات

کارشناسی فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

آثار

کتاب:

انواع ویرایش | شیوه نامه بوستان

مقالات:

اخلاق ویرایش | چالش های صوری در ویرایش

سوابق تدریس

آموزش و تربیت ویراستاران بسیار در مراکز متعدد قم