مدرسه فقه هنر
دیدار مدرسه فقه و هنر با مقام معظم رهبری

اخبار

یازدهمین کرسی علمی ترویجی

 مدرسه فقه هنر یازدهمین کرسی علمی_ترویجی را  برگزار خواهد کرد:    عنوان: «تحلیل مضامین اخلاقی، سیاسی و حقوقی در فیلم قهرمان»    ارائه دهنده: دکتر

مدرسه فقه هنر