اعضای هیئت مدیره مدرسه اسلامی هنر

هیئت مؤسس

دکتر سید محمدحسین نواب


دکتر احمدرضا مفتاح


دکتر حمید رضانیا


دکتر محمد نصیری


دکتر احمد پهلوانیان


دکتر سید رضی موسوی گیلانی


دکتر امیر جوان آراسته

هیئت امنا

دکتر سید ابوالحسن نواب [رئیس هیئت امنا]


دکتر حسن بلخاری قهی


دکتر نصرالله حکمت


دکتر حمید پارسانیا


دکتر احمد پهلوانیان


دکتر امیر جوان آراسته


دکتر محسن خندان الویری


دکتر محمد جواد زارعان


دکتر سید رضی موسوی گیلانی